Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příslib Dvou Srdcí lásky

23. 5. 2007

Po svaté Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem Své církvi a celému světu dal. Tato modlitba k Srdcím lásky vyplývá ze mše svaté tak, jako vychází z Mého probodeného boku proud krve a vody, neboť mše svatá a tato modlitba patří k sobě. Tuto modlitbu a tuto pobožnost nelze oddělovat od eucharistické oběti mše svaté. Můj synu, nech vládnout mou lásku, nech vládnout mé Srdce, nech vládnout naše Srdce lásky.

    Ó Srdce lásky! Jak jsem rád, když mne tak nazýváš. Jsem skutečně Srdcem lásky a je jím i Moje Matka. My jsme Srdce lásky. Já jsem Bůh, Bůh lásky. Každý, kdo byť jen jednou v životě, s dokonalou odevzdaností, takto ke mně zvolá: "Ó Srdce lásky!", obdrží na svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí. Ti, kdo se tuto pobožnost pravidelně, vytrvale a vroucně modlí, se promění v plamen božské lásky a nikdo z nich nezahyne. Každou osobu, která se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás...), s odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce lásky...) a políbí obraz Dvou Srdcí lásky, vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí lásky, (později řekl: v neděli po svátku Ježíšova Srdce a památce Srdce Mariina). V tento den budou probodávána obě Srdce mešními oběťmi a modlitbami. Jejich krev poteče do očistce. Jako magnet přitáhnu k sobě všechny, kteří nesou pečeť Srdcí lásky.

    Ó Srdce lásky: Kdy budu moci přestat oplakávat svou lásku, které je opláceno nevděkem a hříchem? Jak si přeji rozšířit svou lásku po celém světě, ale brání mi zloba, nenávist a hřích. Nyní ale slibuji, že po celém světě rozšířím svou lásku skrze ty, kteří uctívají obě Srdce lásky, byť jejich počet není velký. Nauč všechny, aby se modlili tuto modlitbu zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně), v 16 hodin (na konci mé smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána, nezahynou, protože se mi zvláštním způsobem zasvětili. To je pro mne výzva: v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj. Kdo se snaží tuto pobožnost rozšiřovat, bude mít v nebi postavení úměrné své horlivosti. Bude ho doprovázet úspěch.

Tato pobožnost se rozšíří jako oheň, neboť mnoho lidí na mnoha místech ji již začalo žít. Ani nevědí, že již tuto pobožnost začali. Až je poučíme, přijmou to s radostí. Připravte se! Toto je doba zkoušky a slavného vítězství. Slibuji, že každá osoba, která byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. Každý dům, ve kterém je obraz Dvou Srdcí lásky vystaven a uctíván, bude uchráněn od náhlých úmrtí a Já zabráním, aby se v tom místě někdo dopustil těžkého hříchu. Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou nadmíru velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak nekonečně dlouho čekám na ustanovení vlády Svého Srdce ve světě, ale brání mi zloba a hřích. Je to má vůle vylít na celý svět Krev z mého Srdce, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale bude to trvat jen krátce. Satan ví, že Moje Srdce musí zvítězit, on je připraven k poslednímu boji, který bude trvat jen chvíli. A Mé Srdce zvítězí! Mé dítě, již nechci, abys pochybovalo, neboť to zdržuje vítězství, které nechci již oddalovat. Od tebe chci jen jedno: abys mi odevzdal své "já" v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tvou úplnou odevzdanost a pojmu tě do sebe; se mnou splyneš a nebudeš ničím. Jen odevzdej své "já" do mých rukou a já budu tebou disponovat, jak se mi zlíbí. Já jsem tvá Láska, Ježíš Kristus, který k tobě mluví.

Chci zřídit království svého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce své Matky, která jsou navěky spojena. My jsme jedno, protože jsme spojeni v lásce. A já nechci, aby kdokoliv tato dvě Srdce někdy rozdělil. Vyloučím každého, kdo se pokusí tato dvě srdce rozdělit. Všichni laici, bohoslovci, aspiranti, řeholníci, kněží a duchovenstvo se mají shromáždit kolem Dvou Srdcí lásky. Satan ví, že jeho čas minul. Až přijde doba, kdy uvidí kolem Dvou Srdcí lásky oslňující paprsky obětí lásky, pak mu nebudu muset poroučet, aby se dal na útěk a ukryl se ve svém domě.

Mé dítě, svěřuji ti své Srdce. Vezmi z Něj Krev a vylej ji na svět. Ó! Mé Srdce zvítězí. Touto úctou Mé nekonečné lásky v Srdcích Lásky bych chtěl vnést do celé Své církve jednotu. Chtěl bych podnítit k jednotě nejrůznější rasy a kultury světa. Chci sjednotit rodiny, srdce mužů s jejich ženami, srdce žen s jejich muži, srdce dětí s jejich rodiči, srdce příbuzných a přátel navzájem. Toto je apoštolát; misie přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. To je má vůle, aby se rozšířila vláda mé nekonečné lásky a milosrdenství v každém srdci a v každém domově, všude a v každé době, v celém světě a ve všem stvoření. Ó, má láska bude na zemi vládnout tak jako v nebi! Mé Srdce bude vládnout! Moje láska bude vládnout!"

Modlitba Dvou Srdcí Lásky - viz rubrika Modlitby

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

..

(Lubomir Knoll, 15. 3. 2011 22:09)

dekuji bohu ze nam dal srdce laski smiluj se nad nami