Jdi na obsah Jdi na menu
 


K českému národu: slovo z Medžugorje 2

12. 11. 2011

Ve známém poutním místě Medžugorje (Bosna a Hercegovina) bylo při charismatické modlitbě dáno z vnuknutí Ducha Svatého skupině českých poutníků slovo, jehož úryvky (vše, co se podařilo zaznamenat) nyní přinášíme. Pro toto poselství, které považujeme za pravé a velmi závažné, přitom ve smyslu moudrého dekretu papeže Urbana VIII. nevyžadujeme jinou věrohodnost a důvěru, než jakou má svědectví ryze lidské. 

 

26. 9. 2011

v brzkých ranních hodinách po výstupu na Križevac a po modlitbě křížové cesty za obrácení českého národa:

(ten den se celé společenství postilo o chlebě a vodě)

 

Láska Boží sestupuje na vaši zem! Maria ji obmývá svými slzami!

Váš půst je jako mohutná petice, která křičí do Božích oken.

„Bože, Bože, prosíme - otevři své okenice a rozdávej své milosti, rozsypávej!“

Bůh Otec vám dal Ducha oběti, Ducha Lásky i vzájemného souznění.

Tak rád doprovází vaše kroky ke svým svatým místům!

Nyní slyšte slovo od svého Boha Otce:

„Já, Bůh Stvořitel, se dívám na své dílo - na planetu, na které je malá země a v ní chlév a kolébka.

Do této kolébky jsem položil Syna - Slovo, které mocně zaznělo celým stvořením:

„ Člověče, Moje Láska k tobě nezná hranic! Dávám ti to nejdražší - svého Syna,

abys pochopil, jak veliká je Láska, která vás stvořila.“

Místo vděčnosti přišla lhostejnost, přehlížení, odmítnutí a smrt!

Děti Moje zde shromážděné, tahle slova jsou především pro vás, ale šiřte je vaším národem,

aby všichni pochopili, že kdybych nezatřásl některými z vás a nevyzval vás do boje,

váš národ by čekalo to, co čekalo na této zemi Mého Syna: „ SMRT!“ Úplný propad pod moc zla!

Ale Žena - Matka, které jsem vložil do lůna svého Syna, prosila:

„Otče, počkej se svým trestem, tento národ se vzpamatuje, oni Mne přijmou,

budou milovat Tvého Syna, zamilují si ho!“

Tolik prosila …! Jen pro Její slzy, pro Její Lásku, pro Její touhu - jsem zadržel svou mocnou ruku!

Nyní zde před vámi Matka klečí a prosí: „Pomozte Mi zachránit vaši zem!“

Co mám říci Matce, která pláče, že Její děti umírají?

Nezůstaňte lhostejní, nepřeneste se přes tuto chvíli zase do všedních dní,

ale přijměte pečeť těch, kteří ponesou poselství naděje.

Buďte apoštoly i přes všechny těžkosti a trápení, které vám to bude přinášet.

Vy všichni jste nyní spoluzodpovědní! Podpírejte se navzájem, spojujte se ve svém boji,

ať se ta lavina, která vám byla před nedávným časem na tomto místě slíbena,

může opravdu vaším národem začít valit.

Veliké milostivé léto je stále připraveno.

Záleží na vás, český národe, záleží na vás, jestli zvolíte smrt, nebo milost!

Můj Syn - maličký, bezbranný, tolik toužící po lásce - je mezi vámi.

Přijměte Ho do svých srdcí, do svých rodin, do svých farností,

do celé vaší země a s velikou úctou se Mu klanějte.

Plody vaší úcty a lásky na sebe nenechají dlouho čekat.

Pro Lásku Matky miluji váš národ víc, než si můžete představit.

Ale Matka se spoléhá na vás.

Odpovězte Jí velkodušně, tak jak to umí jen opravdové děti Matky Boha.

Já – Váš Bůh, Otec - jsem v tomto boji na vaší straně.

  

Slovo skrze Písmo Svaté: 2 Korintským 8, 3–10

Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost;

s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku.

Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.

A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil.

Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám,

buďte bohatí i v tomto díle milosti.

Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných,

abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky.

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista;

byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

Řeknu vám, co si myslím: sluší se, abyste nyní dokončili dílo,

které jste už loni nejen začali,

nýbrž také k němu dali podnět.

 

Toto Boží poselství nás ZAVAZUJE K MODLITBÁM, OBĚTEM A DOSVĚDČOVÁNÍ.

Tak, jak k tomu stále vybízí i Panna Maria. Kéž tedy neztrácíme ani odvahu, ani touhu.

Pamatujme však, že toto může být jen dílem Ducha Svatého v nás, ne nás samotných.

Kéž nám v tom Maminka i Syn Boží stále žehnají."

  

Obraz skrze dar vizí:

Od Vysokých Tater letěla Bílá Holubice přes moravskoslezské hory, pak dále nad naší vlastí

až nad Prahu, kterou oblétla a letěla dál až nad celým Krušnohořím.

Bylo to asi v takovou tu dobu, jako když naše společenství vycházelo na Križevac,

v časných ranních hodinách (pozn. po 5. hodině ranní), v takovém tom přítmí.

A přitom hořely krásně, tak zlatě a s takovou svatozáří všechny naše národní mariánské svatyně.

Hořely i na Slovensku, asi to byl Šaštín, pak Sv. Hostýn, Velehrad, Příbram, Svatá Hora atd.

Bylo to ještě jakoby před probuzením, bylo z toho patrné,

že tříbení probíhá, ne drasticky, ale pokojně.

Je třeba trpělivosti, modlitby a oběti. Amen.

 

 

13. 9. 2010

Pokoj vám děti Moje!

Tak dlouho jsem čekala, než vám vaše srdce, ponořená do světa, dovolí vyjít z něho a obrátí se k nebi.

Stojím zde mezi vámi jako Matka Lásky, Matka odpuštění a Matka pokoje, který vychází z odpuštění.

Konali jste tuto pouť za váš národ. Pokud chcete pomoci vašemu národu, začněte u sebe!!!

Poníženost, služba v pokoře a láska!

Nikdy! - nikdy nebude váš národ znovu navrácen k Bohu, pokud ti, kteří o to prosí

a toto si přejí, nebudou sami vlastnictvím Boha. To, že to vyznáváte ústy – nestačí!

Tento postoj: „být služebníkem Boha“ musí přejít do vašeho srdce.

Nedívejte se zle a nekritizujte druhé, ale chtějte vždy vidět nejprve trám ve svém oku!

Nemůžete pomáhat druhým, pokud to činíte ze ziskuchtivosti, vypočítavosti a touhy po vlastním vyvýšení.

Láska znamená: „ Nevidět sebe na 1. místě, ale vidět druhé!“

Děti Moje, milujte!

Láska nebolí! Sobectví bolí!

Pokoj vám i vašemu národu! Žehnám vám spolu se svým Synem - malinkým chlapečkem Ježíškem,

kterého zde držím ve svém náručí.

Milujte Mé Dítě a potom budete milovat všechny!  

 

19. 8. 2009

Já Bůh, který velmi miluji váš národ a toužím po každém srdci, po každém českém srdci,

uzavírám novou smlouvu mezi českým národem a Mnou:

     Pro úctu k Mému Synu, malému Ježíši, se rozlije nad vaší zemí milostivé léto.

Já Bůh budu žehnat a odhánět od vás všechna trápení.

Můj Syn, malý Ježíš, přišel do vašeho národa

a zaslouží si vaši největší úctu!

 Klanějte se Mu, přijímejte Ho do svých příbytků

a sklánějte se před Jeho bezmocností a malostí.

Přijměte Ho s láskou a láska se povalí vaším národem jako lavina.

 

18. 8. 2009

Já, vaše Matka, která jsem položila své malé Dítě do srdce vašeho národa

a svěřila vám Ho jako veliký poklad, chci zachránit dětství Mého Syna ve vašem národě.

Chci, aby se všichni ve vašem národě stali pastýři,

aby každičký - i ten nejposlednější - se přišel poklonit Mému malému Synu.

Každý ve vašem národě je volán poklonit se malému Ježíši!

Ke každému On natáhne své ručky a každému požehná!

Požehnání Dítěte Ježíše je mocným poutem.

Úsměv malého Ježíše odzbrojuje Boží hněv a spravedlnost.

Malý Ježíš je mocný, i když je malý - a tento Ježíš volá váš národ:

Pojďte ke mně a přijměte ode Mne požehnání.“

A vaše srdce se změní, jako se změnilo srdce pastýřů!

Všichni pastýři Mu zůstali věrní. Apoštolové selhali, nechápali, nevěřili.

Ale všichni pastýři, kteří přijali požehnání od malého Ježíše,

zůstali věrní a až do své smrti žili okamžikem svého poklonění se Králi.

Všechny těžkosti, utrpení, ponížení, pronásledování nemohly otřást jejich vírou

a umocňovaly zdraví jejich duše.

Klanějte se malému Ježíši, klanějte se Mu za celý národ - jménem vašeho národa,

jménem všech - i těch, kteří jsou v absolutní opozici proti Mně i Mému Synu.

Klanějte se. Vyzvěte celý národ k modlitbám klanění!

Rok modliteb, ve kterých bude středem malý Ježíš, vynahradí celá staletí,

kdy nebylo konáno usmiřování za hříchy Čechů a Moravanů.

Svěřuji vám svého Syna, abyste nyní pod Jeho žehnáním bojovali boj

s velikou nadějí, s velikou láskou a s velikou něžností.

 

24. 8. 2008

Váš národ visí nad propastí a vy spíte. Ale váš nepřítel nespí a velmi svižně koná.

Získává tolik spojenců ochotných pomáhat zlu na cestě k záhubě vašeho národa.

Čekají vás velké katastrofy, pokud se ve vašem národě něco zásadního nezmění.

Volejte k zodpovědnosti všechny, obzvláště kněze.

V o l e j t e!  K ř i č t e!  N e s p ě t e!!!

Vytrhávejte duše z otroctví! Jste národ malomocných lhostejně využívajících

posledních zbytků svých dnů jen k zábavě.

Proměňte svůj národ - je to ve vaší moci. Každý z vás má svůj díl zodpovědnosti!

Mnoho jste dostali, mnoho rozdávejte! Nemyslete na sebe, nebo se zřítíte i s těmi,

kteří vás strhnou, a budete velmi, velmi trpět - tělesně i duševně.

Nechal jsem si nabít další tisíce hřebů, jen abych vám pomohl.

Já Bůh již nemohu konat víc – bez vás!

Potřebuji vás děti! Shromážděte se pod Mým křížem

a vyrazte do všech stran - sjednoceni a neustále napojeni na Můj kříž.

V této síle porážejte zlo na všech rovinách.

Jsem s každým z vás! Miluji váš národ!

Každý boj, do kterého se vrhnete v Mé síle, vyhrajete!

Ale nečinnost nepomůže ničemu!

Svatý Václav, kterého jste dnes volali na Križevaci,

je ochoten a připraven zatroubit k útoku!

Ludmila, Zdislava a mnozí další – máte takové přímluvce a takové velikány.

Pod jejich štítem bojujte boj - veliký boj!

Český národ nezemře, musí žít a musí být Boží!

Budete-li bojovat – vyhrajete!

Nebudete-li bojovat – zemřete!