Jdi na obsah Jdi na menu
 


Božské Srdce Ježíšovo hovoří v Boitsfort

16. 6. 2009

ObrazekOd 21. července 1984 se Božské Srdce Ježíšovo zjevovalo a dávalo denně po dobu jednoho roku poselství v hlavním městě Belgie. André P., mladý otec rodiny, pokorně přijal poslání, které mu bylo svěřeno. Zjevení se odehrávalo v jeho domě. Zde je nejdůležitější část jeho poselství.

BOŽSKÉ SRDCE: "Hle, poselství lásky! Chci, aby se toto poselství rychle rozšířilo po celém světě!

Moje děti, moji maličcí, buďte silní! Modlete se mnoho, mnoho se modlete, celé hodiny, neboť čas apokalypsy je zde! Neodmítejte milosti, které se vám nabízejí. Neklaďte překážky LÁSCE svým sobectvím a svou pýchou! Buďte pokorní, jednoduší a čistí - jako děti! Když zabloudíte, pospíchejte se vyzpovídat desetkrát i stokrát! Čekám vás se svým odpuštěním! Já neodsuzuji.

Na kolena, na kolena před svým Bohem, dokud je čas! Kardinálové a biskupové, pospíchejte vrátit zpět posvátné oltáře a mřížky, u kterých se přijímalo, a přijímejte na kolenou a na jazyk. Satan zasel omyl do Mé Církve a budete-li v tomto setrvávat, ztratíte své duše. Při Poslední večeři jsem svým apoštolům nejdříve vysvětil jejich ruce a až potom se mohli dotýkat Mého proměněného Těla a Krve - oni byli prvními kněžími. Ale již je toho hodně, co si člověk dovoluje vůči Bohu. Můj svatý papež je VĚZNĚM VE VATIKÁNU A NEMŮŽE KONAT SVOU VŮLI! Stejně jako Německo mělo své SS, tak je Vatikán dnes prošpikován kněžími - svobodnými zednáři. Můj svatý papež vyzval kněze k chudobě, ale všichni se od něj odvrátili. Kněží, oblečte si znovu reverendy, ať můj lid vidí, že jste opět kněžími. Věřící, proste své kněze o přijímání vkleče!

Běda vám, ženy, které ničíte život. Běda vám, muži, kteří souhlasíte s tímto zločinem. Herodes byl méně krutý, než jste vy. On byl posedlý opojením moci, ale vy zabíjíte pro své pohodlí. Jste jenom pýcha. Pospícháte zkoumat měsíc, zatímco váš soused umírá hlady. To není věda, kterou jsem vás učil. Litujte, obraťte se a proste o milosrdenství, dokud je čas. Nejsem zuřícím Bohem. Já jsem BOHEM LÁSKY. Z lásky k vám vás už staletí napomínám skrze svou svatou Matku. Ženete se do záhuby. Zašli jste nyní příliš daleko. Popíráte Mě, rouháte se Mi a znovu Mě vyháníte ze společnosti. Tedy z lásky, abych vás zachránil, jdu trestat, abyste si uvědomili, že máte Boha. Jdu očistit tuto Zemi, aby se nezatratilo ještě více duší. Doba je velice blízko. Moje výstrahy začaly.

         Pospíchejte se obrátit, čiňte pokání, přinášejte oběti! Svatí se stydí za vás, zahalují si tvář před vaším neslušným chováním, ale přimlouvají se za vás bez přestání. Třeste se vy, nevěrné ženy, třes se, bezbožná mládeži! Třeste se, lidé, kteří vynášíte satana na vrchol slávy. V den svého utrpení jsem řekl ženám, aby se třásly o sebe a své děti.

Hle, ta doba již je zde. Přišel jsem ještě naposledy, abych vás zachránil. Miluji vás, MILUJI. A chci vás mít všechny u sebe v ráji. Litujte svých hříchů, obraťte se, postěte se, modlete se celé hodiny! Na kolena, na kolena, mé děti! Kněží, otevřte kostely, potřebuji ve dne i v noci klanění, oběť náhrady.

JSEM TAK OPUŠTĚNÝ. JSEM TAK SÁM. ACH, MÉ DĚTI! KDYBYSTE VĚDĚLY. Nemůžete se alespoň jeden den postit o chlebu a vodě, abyste se očistili? Já jsem se postil 40 dní! Nebe pláče nad pohoršením, které se šíří po zemi - HANBA VÁM! Když to bude pokračovat, tak se lidé obrátí v krvi a mučednictví. Konejte pokání, dokud je čas. Co vás učí televize, nástroj ďábla? Veřejně ji odsuzuji. Sledujte pouze zprávy a cestu mého papeže! Celá rodina večer poklekněte a modlete se růženec! Mé svaté Matce se nikdy dost nenaděkujete, co pro vás dělá. Pláče krvavé slzy. Ale běda tomu, kdo je příčinou těchto slz. Moje Matka a Můj papež jsou Cestou, která vede ke MNĚ.

        Modlete se mnoho za Církev! Modlete se hodně za Mého papeže! Ještě nikdy nebyla Moje Církev tak napadána jako dnes! Faleš, zbabělost, podlost! Velcí teologové budou tvrdit, že to není správné; že Bůh je zdvořilý a nevytýká. Ale byli při tom, když jsem se rozhněval v Jeruzalémském chrámu? A tehdy to bylo o mnoho méně vážné než dnes. Vy popíráte Boha a považujete se za větší, než je Bůh. Skloňte koleno, skloňte šíji, dokud je čas. Protože velmi brzy bude příliš pozdě. Láska, důvěra, náhrada, půst. Postem se získá mnoho obrácení.

HLE, KLÍČ SPÁSY!

Vzývejte často moji sv. Matku, sv. Josefa, sv. anděly a všechny svaté, proste je každý! Každý den si vzpomeňte na svého strážného anděla, je stále po vašem boku. Modlete se za kněze, neboť oni jsou zvlášť cennou kořistí pro satana. Litujte, obraťte se, postěte se, modlete se, přinášejte oběti, dokud je čas. Můj otec chce trestat svět, tento zkažený svět. Mé ubohé stvoření, co jsem Vám udělal? Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Říkejte kněžím, aby se modlili a nemlčeli a aby se více věnovali mému lidu, nebo jinak já sám jejich pastýřské palice zlomím na jejich hřbetě. Jidáš, který mě polibkem zradil, má dnes mnoho žáků mezi mými bratry kněžími, a také ostatními mými dětmi. Říkají, že mě milují, ale nečiní tak, jak jsem kázal. Takoví nevejdou do království. Modlete se mnoho, modlete se celé rodiny, na kolena, na kolena, mé děti, neboť časy jsou hrozivě blízko. Čas apokalypsy, předpovězený na počátku, JE ZDE. Ďábel je silný a více než jindy útočí na tento prohnilý svět, svět plný posedlých, který uctíváte. Běda těm modloslužebníkům. Běda TOMU, KDO ZBOŽŇUJE PENÍZE. Bojte se, aby mně můj Otec nedal sílu rozlomit Zemi vedví.

Mnoho se postěte, půst je pramenem mnohých milostí. Předtím, než vypukne válka, bude varování ještě třikrát způsobem jasným a přesným a potom už bude pozdě. Na jaře bude nebe červené a v létě zmrzne. Nastane strašný hlad. Lidé se budou navzájem jíst. Budete se třást hrůzou. V zimě se Země dostane do kolize s hvězdami a zdeformuje se. Pouze to místo, kde bude umístěn kříž a posvěcená svíce, pouze toto místo se nebude otřásat. NEBE UKÁŽE SVŮJ HNĚV. Když se zjeví na nebi VÍTĚZNÝ KŘÍŽ v plameni, můj svatý papež pozná, že je již příliš pozdě a připraví se na mučednictví. Jan Pavel II. je velký v mém Srdci. Milujte ho a mnoho se za něj modlete! Moc trpí ...

Katastrofě unikne jen malý počet. Budou to ti, které jsem pověřil nastolit moje Království pokoje na Zemi. Připravte si posvěcenou svíci, vodu z poutního místa a přikrývky pro třídenní tmu! ČLOVĚK SE SKLONÍ PŘED SVÝM BOHEM. Miluji Vás, MILUJI. A proto jsem přišel naposledy, abych Vás zachránil. Litujte, obraťte se, proste o MILOSRDENSTVÍ a já Vás PŘIVINU NA SVÉ SRDCE. Miluji Vás, MILUJI. A každého osobně, a také bloudící.

Čekám jen jedno slovo od Vás -- LITUJI.

Mám rád, když políbíte můj kříž, když jste se předtím přežehnali, tento polibek mě naplňuje radostí. Přijměte, moje děti, mé mocné požehnání. Žehnám Vás já, který JSEM OTEC, SYN I DUCH SVATÝ. MILUJI VÁS, MILUJI."

OBĚTI:

Zřekněte se koláče, zákusku, cukru a všech nápojů a vše nabídněte jako oběť Pánu Ježíši. Nejsilnější účinek má půst ve středu a v pátek o holém chlebě nebo rohlíku a vodě. Pán Ježíš si velmi cení také tuto oběť: 40 dní nejíst maso. Proste Pána Ježíše o posilu! Ať se ve vašich domovech znovu zaskví na stěnách sv. obrazy a svaté kříže!

MODLITBA:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prameni veškerého dobra, velebíme Tě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe a litujeme všech svých hříchů.

Věnujeme Ti svá ubohá srdce, učiň je pokornými, trpělivými, čistými a vyhovujícími pro všechna Tvoje přání.

Dej, ó dobrý Ježíši, abychom žili v Tobě a Ty v nás. Chraň nás v nebezpečích, potěš nás v žalu a zármutku! Dopřej nám zdraví těla i duše, své požehnání pro všechny práce a milost svaté smrti. Amen.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

POSOLSTVO Andrého Z Boitsfordu JE PRAVÉ

(Marta, 2. 6. 2018 13:26)

POSOLSTVO JE PRAVÉ A neuznávajú HO len zblúdilí kňazi a Iné KRISTOVE Ovečky, Ktoré CHCE PRIVIESŤ K OTCOVI.
Skúmajte Obsah Slov, Učil má kňaz Rudko Fiby, ktorý mal TÚ MILOSŤ Prihovárať sa mi V DUCHU V MENE JEŽIŠKOVOM, kým žil v časnosti, TAK I teraz z NEBA.
POSOLSTVO NAPOMÍNA kňazov, TO sa im nepáči, preto nechcú Uznať ŽIAĽ. A nielen kňazov, no i ostatné SVOJE

POSOLSTVO Andrého Z Boitsfordu JE PRAVÉ

(Marta, 2. 6. 2018 13:22)

POSOLSTVO JE PRAVÉ A neuznávajú HO len zblúdilí kňazi a Iné KRISTOVE Ovečky, Ktoré CHCE PRIVIESŤ K OTCOVI.
Skúmajte Obsah Slov, Učil má kňaz Rudko Fiby, ktorý mal TÚ MILOSŤ Prihovárať sa mi V DUCHU V MENE JEŽIŠKOVOM, kým žil v časnosti, TAK I teraz z NEBA.
POSOLSTVO NAPOMÍNA kňazov, TO sa im nepáči, preto nechcú Uznať ŽIAĽ. A nielen kňazov, no i ostatné SVOJE

Falošné vízie

(H.P., 28. 8. 2012 16:27)

http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

Watermaal-Boosvorde, neboli Boitsford,

(Barbora, 4. 1. 2010 14:15)

dnesni soucast Bruselu, lehce dohledatelne na Google-maps :-)
Logicky to docela presne zapada do akce "upleteni si bice a vypraskani penezomencu z chramu". Pan Jezis neni laxni klidas, jak by nam ho obcas chteli podsouvat pri zbozne tichem prednesu Evangelii v kostelich.

chybička se vloudila

(bárbra, 31. 8. 2009 8:41)

Děkuji za upozornění. Správný název města je Boitsfort a leží 6km od Bruselu. Vizionář se jmenuje André Pestiaux a o poselstvích, která obdržel, se mluví např. na těchto stránkách:
www.mittelstand-pro-nrw.de/Armageddon.htm
www.theologisches.info/Angerer.pdf

Boitsorft

(Honza, 29. 8. 2009 21:09)

Tento článek na mě působí dost nedůvěryhodně. Jednak proto, že město Boitsorft jsem nenašel na žádné mapě. Dále jméno André P. může být kdokoli a není proto možné ověřit si tuto informaci z jiného zdroje.