Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tři pravdivé modlitby

19. 5. 2007

ObrazekV Římě žil Svatý Otec, který se obával věčnosti, že za svoje hříchy bude zavržen. Když na něj Bůh seslal těžkou nemoc a když poznal, že brzy zemře, povolal si k sobě kardinály a nejmoudřejší kněze. Když se všichni u těžce nemocného papeže sešli, řekl jim: „Milí přátelé, jakou útěchu mi poskytnete, když já již cítím, že zemřu, a jsem obtížen tolika těžkými hříchy, za něž zasluhuji věčné zavržení?“ Všichni přítomní byli jeho slovy překvapeni tak, že nemohli ani odpovědět. Až jeden velmi dobrý zbožný kněz jménem Johanes mu řekl: „Svatý Otče, proč pochybuješ o Božím milosrdenství?“ A nemocný řekl: „Jakou mi dáš útěchu, když já, umírající, se bojím, že za svoje těžké hříchy budu zavržen?!“ A Johanes mu odpověděl: „Uklidni se, já za tebe obětuji následující tři modlitby a věřím, že budeš potěšen a dostane se ti Božího milosrdenství!“

Papež již neodpověděl, ale tento kněz si zatím klekl, všichni přítomní zároveň s ním a modlili se Otče náš a Zdrávas Maria. Potom povstali a kněz Johanes se modlil následující první, druhou a třetí modlitbu:

1. modlitba

»Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého a jediný Synu Panny Marie, Bože i člověče, který jsi se za nás na Hoře Olivetské krvavým potem potil. Svoji bázeň před ukrutností nepřátel i krvavý pot obětoval jsi Bohu Otci Nebeskému za umírající hříšníky, kteří za své hříchy věčného zavržení zasloužili. Kéž budou hříchy odpuštěny i tomuto umírajícímu. Dej to, Nebeský Otče, skrze Pána Ježíše Krista, Svého Syna, který s Tebou žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým na věky věků. Amen.«

Po této modlitbě znovu klekl a pomodlil se Otče náš a Zdrávas Maria. Pak povstal a modlil se následující druhou modlitbu.

2. modlitba

»Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás, umíraje na kříži, zadostiučinil Bohu Otci Nebeskému za všechny naše hříchy a Svého Nejsvětějšího Ducha odevzdal do rukou Boha Otce, dej prosím skrze svoji Nejsvětější Krev, aby tento umírající byl spasen, a tak zachráněn od věčného zavržení za svoje hříchy. Dej to, Bože Otče náš, skrze našeho Pána Ježíše Krista, Svého Jednorozeného Syna, který s Tebou žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým na věky věků. Amen.«

Po této modlitbě znovu klekl a modlil se Otče náš a Zdrávas Maria. Pak opět povstal a modlil se následující modlitbu třetí.

3. modlitba

»Pane Ježíši Kriste, který jsi byl předpověděn od proroků k věčné Lásce. Skrze Lásku, pro kterou jsi žil 33 let na zemi, zanechal jsi nám znamení Své Lásky, Svoje Nejsvětější Tělo za pokrm a Nejsvětější Krev za nápoj. Z nesmírné lásky ses vydal do rukou nepřátel, třemi soudci byl souzen, nespravedlivě odsouzen na smrt, zemřel jsi na kříži a byl pochován. Ty, který jsi skutečně vstal z mrtvých, ukázal ses Svojí Nejsvětější Matce a svým apoštolům, kterým jsi ukázal znamení Své Lásky. Ty, který jsi vstoupil na nebesa, sedíš po pravici Boha Otce, seslal jsi Ducha Svatého svým apoštolům a zapálil v nich oheň věčné lásky, odpusť, Pane, také hříchy tohoto umírajícího a přijmi ho do království nebeského, aby tak s Tebou i Tvým Otcem i Duchem Svatým žil na věky věků. Amen!«

V té chvíli papež zemřel a onen kněz Johanes tam zůstal ještě 3 hodiny. V této době se mu ukázal papež v lidské podobě. Kněz se divil, když jej takto spatřil. Jeho krásná tvář byla jasná jako slunce, šat byl jako sníh. A řekl knězi: „Bratře, co se divíš? Měl jsem být zavržen na věky, ale stal jsem se dědicem věčného království. Ty jsi mi dopomohl k věčnému spasení! Když ses modlil první modlitbu, ihned ze mne odpadly hříchy jako déšť padá z mraků. A když jsi říkal tu druhou modlitbu, viděl jsem otevřené nebe a Pána Ježíše stojícího po pravici Boha Otce a řekl mi: „Již jsou ti všechny hříchy odpuštěny, pojď do království Mého Otce.“ V tom okamžiku se má duše oddělila a Andělé ji doprovázeli do věčné radosti!!!

Kněz odpovídá: „Svatý Otče, to já nemohu nikomu říci, neboť by mi nikdo nevěřil!“ Na to řekl papež: „Říkám ti pravdu, Anděl Boží stojí při mně a drží v rukou ty tři modlitby, napsané zlatými písmeny. Jsou pro potěchu hříšníkům, neboť kdokoliv by měl na sobě hříchy celého světa a před smrtí se tyto tři modlitby bude modlit, nezahyne. Nebo kdyby měl být v očistci až do soudného dne, bude mu to odpuštěno, a kdo jenom poslouchá modlícího se tyto modlitby, ten zlou smrtí nezemře. Ve kterém domě budou tyto modlitby čteny, tam nikdy nezavládne zloba a nevěsta zle neporodí. Vezmi tyto modlitby a dej je do kostela sv. Petra a ponechej je v kapli Nanebevzetí Panny Marie pro potěšení hříšníků! Kdo by nemohl zemřít, skrze tyto modlitby šťastně skoná a nemusí se obávat věčnosti! A ten, kdo je čte nebo poslouchá, obdrží 400 let odpustků, tj. kdyby měl tak dlouho trpět muka, bude mu odpuštěno a v hodinu své smrti bude spasen! Amen.“
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

neviem

(bárbra, 20. 5. 2008 16:38)

Tak to nevím, odkud pocházejí ani o jakého Svatého Otce se jedná. Dala jsem na stránky text přesně tak, jak jsem ho obdržela na papíře.

Dotaz

(Vašek, 19. 5. 2008 0:09)

Neví někdo odkud tyto tři modlitby pochází a z které doby.Já mám jejich kopii starou asi 50 let.