Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatodušní novéna

22. 5. 2009
Obrazek1. den
Zdravím Tě, ó Maria milostiplná, celá svatá, vždy neposkvrněná, v jejíž požehnané duši nebyl Duch Svatý nejen nikdy zarmoucen, ale kde nacházel svou rozkoš a kde odpočíval jako v ráji lásky. Prosím Tě, sladká Matko, odstraň z mého srdce neřest pýchy a každý pocit ješitnosti, marnivosti a sebelásky. – Zdrávas Maria…

2. den
Zdravím Tě, ó Ma­ria, v oné přemíře milosti a darů, které Ti udělil Duch Svatý v okamžiku Tvého neposkvrněného početí, a z celého srdce se raduji spolu s Tebou z oné věrnosti a velkodušnosti, s jakou jsi vždy odpovídala na milosti božského Utěšitele. Dobrá Matko, která tak ráda uděluješ svým ubohým dětem ze svých darů, pomáhej nám, abychom vždy věrně odpovídali na Boží milost. – Zdrávas Maria…

3. den

Zdravím Tě, ó Maria, nejvěrnější Snoubenko Ducha Svatého, a v rozjímání o oné pohotovosti velkodušné lásky, s jakou jsi odpověděla na pozvání božského Ducha, který Tě povolal, abys přebývala v chrámě ještě jako dítě, obdivuji Tě a chválím a děkuji Bohu, který Tě povznesl k tak vynikající svatosti. Poroučím Ti sebe a všechny duše slabé a váhavé k odpovědi na pozvání Boží milosti. – Zdrávas Maria…

4. den

Zdravím Tě, Maria, Zrcadlo spravedlnosti, ve kterém obdivuhodně září odraz božských dokonalostí, Ty ses stala hodnou být Matkou Boha člověka, proto byl k Tobě poslán archanděl Gabriel, posel obdivuhodného tajemství vtělení, který na Tvoji otázku odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní.“ Proto Tvoje krásná duše, již plná a přeplněná Duchem Svatým, byla jakoby ponořena do moře nejblaženějšího světla a nejvyšší milosti. Ach, vypros také nám milost, abychom se obraceli k nebi a ne k zemi, abychom se stali hodni útěch Ducha Svatého. – Zdrávas Maria…

5. den

Zdravím Tě, ó Maria, v Tvém nejpokornějším – Jsem služebnice Páně – slovu tak vzácném a mocném, které přitáhlo do Tvého lůna samotného Stvořitele. Ó, moje Sestro v Adamovi, která ses v tomto obdivuhodném tajemství stala mou Paní a mou Matkou, měj se mnou slitování, když jsem neměla dosud velkodušnost, abych pronesla upřímné – Jsem služebnice Páně, když Bůh žádá ode mne oběť mé vůle, a stala jsem se tak nehodnou milostí a darů Ducha Svatého. – Zdrávas Maria…

6. den

Zdravím Tě, ó Maria, Matko Boží, která jsi byla Duchem Svatým pečlivě podnícena, aby ses odebrala k Alžbětě a podělila se s ní a s počatým Křtitelem o milosti, kterých jsi byla plná. Ach, pohlédni milosrdně na vlažné a chladné křesťany a jednou ze svých návštěv, které přinášejí Ducha Svatého těm, kteří je přijímají (tak jako jsi ho nesla své tetě), probuď nás k obrácení, zapal v nás svatou horlivost a dej, abychom nepřijímali nadarmo světlo a milosti božského Utěšitele, ale snažili se přivést k Bohu duše našich zbloudilých bratří. – Zdrávas Maria…

7. den

Zdravím Tě a obdivuji, ó nejvěrnější Panno Maria, která jsi vždy přenechávala vládu a řízení své mysli, svého srdce a svého konání Duchu Svatému, takže Tvůj život byl jako látka utkaná ze zlata dokonalé lásky a ze zářivých perel nejkrásnějších ctností. Dej nám dobře pochopit, jak jsou šťastní ti, kdo běží po cestě dokonalosti oněch duší, které se nechávají vést Duchem Svatým, které ho prosí, uctívají ho, poslouchají a podřizují v každé věci svého ducha Duchu Božímu. – Zdrávas Maria…

8. den

Zdravím Tě, ó Maria, nejvelkodušnější z panen, která jsi byla učiněna Duchem Svatým větší, než sama jsi, měla jsi sílu naplnit v dokonalé shodě s Boží vůlí oběť svého milovaného Jednorozeného a mít účast na všech jeho bolestných a trpkých agóniích a spojila jsi své mateřské Srdce se Srdcem Ježíšovým ve shodné a nejdokonalejší oběti za spásu světa, pros za nás Ducha Svatého, aby v nás zapálil žár své lásky, a pomáhej nám svou silou, abychom také my kráčeli po cestě svaté lásky a velkodušného utrpení a zajistili spásu sobě i druhým. – Zdrávas Maria…

9. den

Zdravím Tě, Maria, Učitelko všech vykoupených, a kladu Ti k nohám sebe samu ve Večeřadle, kde jsi uprostřed apoštolů a Spasitelových učedníků očekávala v nejvroucnějších modlitbách slíbeného Ducha Svatého, aby přišel a dokonal posvěcením věřících obdivuhodná tajemství naší spásy a vložil božskou pečeť na smlouvu mezi člověkem a Bohem. Děkuji Ti, Maria, za přemíru darů, milostí a síly, které jsi tehdy vyprosila rodící se Církvi od Ducha Svatého, Tvého Snoubence, a prosím Tě, svolej všechny věřící naší doby kolem sebe do nového večeřadla, aby prosili s Tebou věčnou Lásku, aby se vrátil mezi nás, osvobodil naši zkaženou společnost z otroctví Satana a obnovil tvář země. – Zdrávas Maria…

(Z Příručky modliteb k Duchu Svatému bl. Heleny Guerrové)