Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby ženy v požehnaném stavu

18. 2. 2010

ObrazekVšemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie jako důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly.

Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti celé zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti.

Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti, i kdybych snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v toto době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna.

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na mé dítě!

Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás!

S božským Dítkem, Máti, † rač nám požehnání dáti.

"Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš." (Lk 1,31)

Kdo přijme jednoho z těchto maličkých, mne přijímá. (Mt 18,5)

Dříve než jsem tě utvořil v matčině lůně, myslel jsem na tebe. (Jer 1,5)


MODLITBA MATKY

Ježíši Kriste, ty jsi se stal člověkem skrze ženu této země. Maria tě měla počít, devět měsíců nosit pod svým srdcem a přivést na svět.

Děkuji ti, že sis zvolil tuto cestu k nám. Prosím tě, naplň mě hlubokou radostí nad zázrakem života.

Pomoz mi statečně snášet všechny nepříjemnosti, které s sebou těhotenství přináší. Chraň mě před každým úrazem, zachovej mne i mé dítě ve zdraví a drž nad námi ochrannou ruku.

Maria, Matko našeho Pána, daruj mi svou mateřskou lásku v době očekávání a porodu. Pomoz mi, abych byla dobrou matkou svému dítěti.

Dej mu šťastný život a učiň je jednou požehnáním pro všechny, kdo se s ním setkají. Amen.

První týdny

Zárodek je dosud malý. Vyvíjí se člověk.

Ve 3. a 4. týdnu již můžeme poznat, kde se později vytvoří páteř. Malý človíček už má svou krevní skupinu a již existuje jeho dědičné založení. Srdce začíná bít.

Jsou viditelná ústa – ústa, kterými jednou toto dítě řekne "maminko, tatínku".

Žije malý, samostatný člověk.

Nebeský Otče, svěřil jsi mi dítě. Tento ještě tak malý člověk patří nám - mému muži, mně - a Tobě, Otče.

Ty víš, jak v naší neklidné době je tento něžný život ohrožen. Prosím tě, uchovej mi ho.

Pomoz mi, abych byla klidná, pomoz nám oběma, abychom dali svému dítěti všechno, co potřebuje, aby z něj vyrostl dobrý, zdravý člověk, který jednou napomůže k tomu, že bude na našem světě o něco lépe.

Maria, Matko Boží, má Matko, tobě zvlášť odporoučím sebe a své dítě. Pomoz mi v příštích týdnech žít se svým dítětem v hluboké lásce, tak jako ty jsi žila se svým Dítětem, když jsi je nosila pod srdcem. Pomoz mi statečně snášet všechny potíže těhotenství, aby také mé dítě umělo překonávat všechny těžkosti, které je v životě čekají.

Maria, má Matko! Dej každý den své mateřské požehnání mému dítěti, mému muži i mně!

6. týden

Kdyby vaše dítě mohlo mluvit, vyprávělo by vám radostně, jak každým týdnem roste a jeho schopnosti se rozvíjejí.

Řeklo by "maminko".

"Maminko, nyní již stále jistěji o mně víš. Začínáš mě mít ráda a z lásky ke mně se mnohého zříkáš."

Bude vám za to děkovat a vyprávět:

"Už se začíná vyvíjet můj krevní oběh a nervový systém. Cítím již první radost a pociťuji první bolest."

Nebeský Otče, daruj mému dítěti zdravé srdce. Vím, jak jednou bude v našem neklidném světě zatíženo jeho srdce, krevní oběh, nervy. Proto si chci v těchto dnech dopřát klidu, vzdalovat se pokud možno shonu, aby mé dítě mělo potřebný klid, ve kterém se může vyvíjet. Otče, dej mu zdravé srdce a také dobré srdce, které dovede milovat.

Maria, má Matko, ty jsi v této době šla se svým božským dítětem přes hory k Alžbětě. Ty jsi také nevěděla, jak to bude dál a přece jsi byla radostné mysli, poněvadž jsi důvěřoval Bohu - Otci v nebi, který všechno řídí k dobrému. V radostné důvěře odevzdávám tobě sebe i své dítě.

Maria, Matko má, Královno, tobě se úplně obětuji. A na důkaz své oddanosti zasvěcuji ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samu docela. Protože náležím tobě, dobrá Matko, chraň a opatruj mne. Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen.

8. týden

Nyní by mohlo malé lidské dítě vyprávět:

"Má milovaná maminko, mám již všechno, co člověk potřebuje, aby žil. Mé srdce tluče, cítím a vnímám. Můj obličej je už výrazný. Podobá se tobě. Máš radost, že mě vidíš? Mé ruce již začínají hmatat a mé nožky dělají první pohyby. Nemůžeš to ještě cítit, protože jsem tak malé. Ale brzy na sebe upozorním.

KAŽDÉ DÍTĚ JE ZCELA NOVÝ ZAČÁTEK JE NADĚJÍ A BUDOUCNOSTÍ

Nebeský Otče, mé dítě má svou nezaměnitelnou tvář. Je to jedinečné "Já". Ty jsi mu dal nesmrtelnou duši a úkol na tomto světě, který nikdo jiný nemůže splnit. Smí jednou spoluvytvářet část světa. Připrav mě pro toto dítě. Chci mu být dobrou matkou a moudrou vychovatelkou. Učiň ze mne svou radostnou spolupracovnici při formování nového člověka, tvého a našeho dítěte.

Matko Maria, uvažovala jsi i ty o tom, jak bude vypadat tvé dítě? Věřím v to pevně. Zabývám se otázkou: bude to chlapec nebo dívka?A tak často se mě zmocňuje starost, zdali je také zdravé. Tuto svou starost vkládám, Matko, do tvého srdce. Pomoz mi, abych své dítě přijala takové, jaké je a milovala je. Chci se vystříhat všeho, co by mu mohlo škodit. Ale nechci se starat úzkostlivě.

11. týden

"Maminko, jsem již asi 9 cm velké. Přes mé oči se již plně rozprostřela víčka. Tak tomu zůstane až do 7. měsíce. Mezitím vznikne duhovka a rozhodne se, zdali dostanu modré, zelené nebo hnědé oči."

DĚTSKÉ OČI, KVĚTY A HVĚZDY NAZÝVAJÍ BÁSNÍCI ZBYTKEM RÁJE

Nebeský Otče, dej našemu dítěti zdravé oči, aby mohlo vidět tvůj svět. Nechej ho vyrůst do světa, ve kterém by mohlo vidět mnoho dobrého. Dej nám oběma "slepé oči" pro věci, které nic neznamenají a oči plné světla pro každou tvou pravdu.

Matko Maria, mé dítě uvidí také mne. Kéž by mohlo být hrdé na svou matku. Proto chci na sobě pracovat. Také chci dbát o svůj zevnějšek, nejen v těchto měsících, ale i v dalším životě. Pomoz mi, abych se ti stala podobnou!

Ten malý človíček je již hotov, jen musí ještě růst a cvičit své schopnosti. K tomu potřebuje následující měsíce.

4. měsíc

"Maminko, mé paže a ruce jsou již zcela vytvořeny. Každý prst má úzký, krátký nehet. Můj paleček je již tak dobře vyvinut, že jej mohu strčit do úst, abych se naučilo sát. Jsem nyní 16 cm velké.

TĚŠÍŠ SE?

Nebeský Otče, naše dítě má ručky. Bude je jednou potřebovat k práci a modlitbě. Bude jimi vyjadřovat radost a bolest. Bude je také svírat ve zlosti? Bude bít a působit bolest?

Maria, má Matko, již nyní patří tyto malé ručky tobě. Vezmi je do svých mateřských dlaní. Já chci v tomto měsíci vědomě dávat pozor na své ruce, zdali se opatrně a jemně dotýkají druhých, rozdávají radost; chci je spínat k modlitbě za své dítě, za jeho otce, za naši rodinu. Přijmi mou modlitbu a požehnej nám svýma dobrýma mateřskýma rukama.

5. měsíc

"Opět jsem asi o 9 cm povyrostlo a zaokrouhluji se. Potřebuji stále více místa a působím ti již mnohou námahu, maminko. Napínám se a narovnávám. Musí to být, abych se to naučilo. Cítím, že máš z toho radost. Poprvé jsi byla udivena a začala ses do sebe zaposlouchávat. Nyní však víš, že to jsem já. Teď už víš, kdy jsem vzhůru a kdy spím. To je krásné. Cítím také, že tatínek má radost, ukazuji-li vám, že se mám dobře!"

MNOHÉ Z OSUDU ČLOVĚKA SPOČÍVÁ V SRDCI JEHO RODIČŮ

Nebeský Otče, naše dítě roste. Jak bude vypadat jeho životní cesta? Bude tě potřebovat. Zůstaň mu vždy blízko a dej mu pocítit svou lásku tak, jak já cítím jeho život.

Maria, má Matko, nauč i mého muže milovat ze srdce jeho dítě. Pomoz mi, abych mu poskytla účast na životě našeho dítěte. Je to můj úkol - nyní i později - navzájem sbližovat dítě a otce. Dej mi trpělivost a vnímavost pro mého muže. Kéž jsem nezištná a nevyžaduji příliš mnoho ohledů. Pro něho je mnohem obtížnější zvyknout si na nový úkol.

6. měsíc

"Maminko, nyní bych už mohlo vlastně žít samo. Jsem přibližně 35 cm velké a vážím asi 800g. Ale je pro mne lépe, když skryté v tobě mohu se stát ještě větší a silnější. Cítíš, že žiji zcela v tobě? Mohu se s tebou radovat a jsem s tebou smutné. A když se mi něco nelíbí, dovedu na sebe upozornit."

JAKÝM ZÁZRAKEM JE DÍTĚ!

Nebeský Otče, svěřil jsi mi toto dítě, abych je připravila pro tebe. Není prostě částí mne, ale je to již samostatný malý člověk. Dej, ať na to nikdy nezapomenu.

Matko Maria, ty jsi byla od prvního okamžiku svého života milostiplná, byla jsi dítětem Božím. Postarej se, prosím, aby mé dítě nikdy neztratilo milost, kterou dostane na křtu svatém. Pomoz mi pěstovat s lidským životem také božský život v mém dítěti, aby tělo i duše rostly pospolu.

7. měsíc

"Maminko, kdybys mě mohla vidět, věděla bys již, zdali jsem chlapec či dívka. Dovedu již také otvírat oči. Chápeš, jak vzácný je pro mne každý týden? Víš již, jak se budu jmenovat?"

JMÉNA JSOU VÍCE NEŽ ROZLIŠENÍM OD DRUHÉHO, MOHOU BÝT PROGRAMEM, VZPRUHOU A POŽEHNÁNÍM

Nebeský Otče, stává se stále obtížnější čekat dítě. Dej mi trpělivost. Chci je obklopit láskou a přát mu i sobě tuto dobu. Hledáme právě jeho jméno. Pomoz nám nalézt pro ně takové jméno, které mu může být v životě oporou a pomocí.

Matko Maria, pomoz mi statečně snášet potíže těchto dnů a obětovat je za moje dítě. Mnoho těžkostí bude muset jednou prožívat. Kéž je potom statečné, protože má radostnou a statečnou matku.

8. měsíc

"Maminko, doba čekání se stává pro tebe stále obtížnější, ale především mé nervy a můj mozek tuto dobu ještě potřebují. Dostávám nyní takové malé tukové polštářky. Budeš se divit!"

KAŽDÝ LIDSKÝ ŽIVOT JE VÍTĚZSTVÍM LÁSKY

Nebeský Otče, pohyby našeho dítěte jsou pro mne pozdravem. Upozorňuje tak na sebe, abych se jím zabývala. Co z něho jednou bude? Jaké místo v životě jsi mu určil? Pomoz mi, abych je tak vychovala, aby stále zůstalo otevřené pro tebe. A kdybys je jednou povolal do své zvláštní služby, souhlasím s tím již dne.

Matko Maria, tobě patří mé dítě. Buď mu blízko v každé chvíli jeho života, aby se učilo poznávat a plnit vůli Boží. Pomoz mi, abych svým životem působila radost tobě a nebeskému Otci, aby také mé dítě bylo vaší radostí.

9. měsíc

"Maminko, již brzy přijdu na svět. Tato poslední doba čekání je pro tebe obzvlášť dlouhá. Maminko, dopřej mně i sobě tuto dobu a dopřej mi ji ráda. Tak hluboce a vroucně už nikdy nebudeme spojeni.

OPRAVDOVÁ LÁSKA JE TO NEJVĚTŠÍ A NEJVZÁCNĚJŠÍ, CO NA ZEMI EXISTUJE

Nebeský Otče, naplňuje mne současně radost i úzkost. Jak bude vypadat mé dítě? Bude to chlapec nebo dívka? Je zdravé? Do tvých dobrotivých rukou vkládám všechny své starosti. Protože jsem zcela odevzdaná do tvé vůle, jsem i dnes radostná a statečná.

Matko Maria, všechno je již připraveno na příchod dítěte. Ty jsi šla v posledních dnech pře narozením svého božského Dítěte obtížnou cestou do Betléma. Nevěděla jsi, kdy Dítě přijde na svět. Důvěřovala jsi plně, že Bůh se postará. Vypros mi velkou důvěru v Boží pomoc, buď se mnou v hodině porodu a nauč mne hluboké a vřelé lásce k mému dítěti.

PO PORODUObrazek

Nebeský Otče, naše dítě žije! Děkuji ti! Stalo se skutkem to, po čem jsem tak dlouho toužila. Nemohu to ještě plně pochopit. Ale chci ti poděkovat.

Matko Maria, ty znáš mou radost a štěstí, že mám dítě! S tebou se chci modlit:
"Velebí má duše Pána, můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli. Shlédl na ponížení své nepatrné služebnice, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení. Neboť veliké věci na mne vykonal ten, jenž je mocný a jehož jméno je svaté!"

Co jsem zrodila, není mé, je tvé lásky darem. Je, Pane, tvé.

Ruth Schaumannová

Jaké tajemství je dítě!

Bůh se také stal dítětem;

abychom se my stali dětmi Božími,

přišlo nás vykoupit Dítě.

Jaké tajemství je dítě!

Ke mně Bůh posílá dítě,

které neví, co má dělat a co nemá dělat,

neví, jak já smýšlím,

ale jeho srdce dary přijme.

Ke mně Bůh posílá dítě!

Klement Brentano