Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobní zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

10. 6. 2008

ObrazekÚvod

Útlá knížka otce Florentina Alcanize, S. J. „Personal Consecration“ byla vydána již celkem 19krát (do roku 1988). Jen ve španělštině bylo dosud prodáno více než čtvrt miliónu výtisků v devíti vydáních. Brožurka se stala široce známou po celém světě a byla již přeložena do angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, polštiny, maďarštiny a dále i do litevského, arabského a baskitského jazyka.

Náš Pán je tu představen jako účastník přátelského rozhovoru se čtenářem. Dnes se tato knížka dostává do rukou i českému čtenáři.

VÝZNAM

Tři skupiny duší

Odpočiň si na chvíli, křesťanská duše, od životního spěchu a naslouchej slovům lásky, která k tobě promlouvá Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Boha lásky a milosrdenství, Boha, jehož jedinou starostí je pečovat o tvé dobro.

Pověz Mi – jsi šťastná? Jsi spokojená? Pociťuješ ve svém srdci mír? Nacházíš ve svém nitru ničím nerušený klid, připomínající nehybný písek ležící na dně nejhlubšího oceánu?

Možná patříš mezi ty nešťastné duše, které neustále naříkají, neboť shledávají, že zhřešily na každém kroku, který učinily: podobají se tak ptákům, kteří mají zablácená křídla, a tak nemohou vzlétnout vzhůru k jasné modré obloze.

Nebo snad kráčíš po strmé a úzké cestě ctnosti, ale příliš pomalu, protože jsi ochromena tou zhoubnou nemocí ducha nazývající se vlažnost.

Nebo nejsi ani hříšná ani vlažná, ale tvá skleslost prozrazuje vnitřní znechucení nad sebou samým. Podobáš se tak orlům s přistřiženými křídly, kteří se celý život pokoušejí vzlétnout jen proto, aby opět bezmocně spadli na zem. Či poutníkům, putujícím přes nezměrné pohyblivé písčiny a ztrácejícím odvahu při pohledu na to, jak málo postoupili vpřed po tolika letech namáhavé cesty. Jak hluboký soucit mám se všemi těmito ubohými dušemi! A jak mnoho jich je!

Účinný lék

Nyní pouze poslouchej tato utěšující slova, která jsou vyhrazena pro Mé nejdůvěrnější přátele. Přeji si, aby právě oni se stali tím elektrickým vedením, které přináší milost a světlo Mého milujícího Srdce světu:

„Mé Nejsvětější Srdce je nevyčerpatelnou pokladnicí nekonečných milostí a požehnání. Neznám žádný jiný způsob pobožnosti v duchovním životě, který umožňuje duši dosáhnout v tak krátkém čase nejvyšší dokonalost a který činí službu Ježíši Kristu tak sladkou.“

„Nevím, drahá matko, zda jsi plně pochopila význam pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Našeho Pána Ježíše Krista, o které s tebou hovořím. Přináší hojné ovoce a velký pokrok všem, kteří tuto pobožnost vykonávají s vroucností a láskou.“

Prostřednictvím této pobožnosti obdrží lidé vše, co potřebují k životu – mír v rodinách, pomoc v práci, nebeské požehnání ve všem, co podnikají, útěchu ve všech svých těžkostech. Krátce řečeno – Mé Nejsvětější Srdce jim poskytne bezpečný přístav po celý jejich život a obzvláště v hodině jejich smrti.

„Jak sladké je umírání, když jsme s vytrvalou opravdovostí a láskou uskutečňovali tuto pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu!“

„Usiluj především o to, aby řeholníci přijímali tuto pobožnost, neboť z ní získají takovou pomoc, že nebude třeba žádných prostředků k tomu, aby se i v těch nejmenších řádech obnovilo prvotní nadšení a to nejpřesnější dodržování řeholních pravidel. Tak mohou dosáhnout vrcholu dokonalosti.“

Jeden pátek během svatého přijímání řekl Náš Pán jedné Své nehodné služebnici toto: „Slibuji ti v nekonečném milosrdenství Svého Srdce, že skrze jeho všemohoucí lásku všichni ti, kdo půjdou každý první pátek po devět měsíců po sobě ke svatému přijímání, obdrží milost konečné lítosti; nezemřou bez obdržení potřebných svátostí, takže budou odcházet z tohoto světa v milosti posvěcující a Mé Božské Srdce jim bude v této poslední chvíli jejich bezpečným útočištěm.“

„Náš slavný ochránce svatý Michael, doprovázený nespočetným zástupem andělů, mě znovu ujistil, že záležitost Nejsvětějšího Srdce mu byla svěřena jako jeden z nejdůležitějších počinů k oslavě Boha a k užitku celé církve v celých dějinách lidstva. Toto odvěké svátostné tajemství, ukryté po celá staletí a nyní znovu odhalené církvi, je určené k prospěchu celého lidstva, pro naše dobro a ke slávě našeho Spasitele.“

Vidím Nejsvětější Srdce Ježíšovo jako obdivuhodné slunce, které vysílá své paprsky na zem zpočátku opatrně, pak stále vydatněji, až nakonec jasně ozařuje celou zemi. A jeho hlas mi řekl: „Jas tohoto světla ozáří lidi i národy a svým teplem je zahřeje.“

Pověz Mi nyní, Mé dítě, zda jsi po přečtení těchto řádků nedošlo k přesvědčení, pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci je ve světě něco skutečně neobyčejného a výjimečného. Ano, je to opravdu tak a pokud přece jen máš ještě určité pochybnosti, pak se důkladně zamysli nad touto otázkou a brzy dojdeš ke stejnému zjištění.

Neboť právě osobní přesvědčení je to, co žádám od všech svých věrných a zvláště od všech svých kněží a řeholníků. Nechci tedy, aby věřili jen proto, že o tom slyšeli, ale aby jejich přesvědčení vycházelo z vlastní zkušenosti. Pouze tak budou schopni velkých činů. Kéž bys i ty bylo jedním z nich , neustále přesvědčováno mocí a velikostí Mého Srdce.

Dva druhy pobožnosti

Mé nejdražší drahokamy leží skryté až na dně Mé pokladnice, a proto je ještě mnoho těch, kteří si jich nevšimli. Tuto božskou pobožnost je možné přirovnat ke zlaté žíle, která prochází horninou, představující církev. Snadno těžitelná vrstva leží na povrchu a lze ji lehce objevit a využít. Vždyť kdo si není vědom hodnoty svatého přijímání o prvních pátcích v měsíci či významu zasvěcení rodiny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu? Kdo by se občas nezúčastnil svátku zasvěceného k Mé oslavě? Kdo není členem nějakého společenství a nezúčastňuje se jejich prostých náboženských cvičení? Ti všichni se podobají cestovatelům, kteří minou zlatou žílu bez povšimnutí, o kus dál trochu rozhrabou zemi, získají pár zrnek vzácného kovu a pak pokračují dál svou cestou. Jen málo z nich se zdrží o něco déle, aby pronikli hlouběji do země, jen málo z nich se stane skutečnými horníky.

ZASVĚCENÍ

Zasvěcení je základním úkonem pobožnosti k Mému Nejsvětějšímu Srdci. Jak často se však stává pouhou rutinní záležitostí! Mnoho zbožných duší činí své zasvěcení každý den citací z modlitebních knížek. Ve skutečnosti se Mi však nezasvěcují, neboť pouze odříkávají slova. Nyní poslouchej a já ti povím, v čem spočívá podstata úplného zasvěcení se Mému Nejsvětějšímu Srdci, tak jak jsem to již vysvětlil Svým nejdůvěrnějším přátelům a jak to pak oni učili ve svých spisech a dotvrzovali vlastním příkladem.

Smlouva

Podstatou zasvěcení je smlouva, jejíž smysl nejlépe vystihuje návrh, který jsem učinil Svému prvnímu apoštolovi ve Španělsku Bernardovi de Hoyos či o něco dříve podobným způsobem sv. Markétě Alacoque: „Starej se o Mou čest a o Mé zájmy a Mé Srdce se bude starat o tebe a o tvé zájmy.“ Rád bych podobnou smlouvu uzavřel i s tebou. Jako neomezený vládce bych toto mohl na tobě vyžadovat bez jakýchkoliv podmínek, ale dává přednost přátelskému ujednání. Nechceš se mnou uzavřít takovou smlouvu? Nemusíš se bát, že bys na této smlouvě mohl prodělat. Ve svém jednání s lidskými bytostmi jsem tak laskavý a velkorysý, až by si někdo mohl myslet, že jsem naivní. Navíc to není smlouva, jež by tě zavazovala pod jakýmkoliv hříchem, neboť nemám rád povinnosti, které svazují. Chci lásku, mír, laskavost a šlechetnost a ne strach z výčitek svědomí. Smlouvu tvoří dvě části: jedna zavazuje Mě, druhá tebe. Mým úkolem je starat se o tebe a o tvé zájmy. Na tobě jem aby ses staral o Mne a o Mé zájmy. Řekni, není to nádherná smlouva?

První část zasvěcení

 Začneme nejprve Mým závazkem. Budu se starat o tebe a o tvé zájmy. Pro tebe to znamená, že ponecháš naprosto vše v rukou Mé Božské Prozřetelnosti – svou duši, své tělo, svůj život, své zdraví, svou rodinu, své zaměstnání, zkrátka úplně vše. Přeji si totiž všechny tvé záležitosti řídit podle Svého uvážení, a proto potřebuji mít volnou ruku. Obrazně řečeno – musíš Mi předat všechny klíče od svého domu, abych mohl kdykoliv přijít či odejít. Přitom nesmíš sledovat, co činím, ba ani žádat jakékoliv vysvětlení, i když třeba nechápeš účel Mého konání. Dokonce se ti někdy může i zdát, že jednám proti tobě, že tě zraňuji nebo si budeš na své cestě životem občas připadat jako tápající slepec. V takových chvílích vždy čerpej útěchu z vědomí, že jsi ve spolehlivých rukách. Neboť když už jednou ponecháš vše na Mně, nemůžeš zároveň chtít, aby šlo vše podle tvých přání. Svěřil jsi Mi své záležitosti a Já se budu o ně starat tak, jak je to nejlepší podle Mne, Krále a Pána všeho tvorstva. Musím mít naprostou svobodu jednání, ačkoliv mohu předvídat, že Mé záměry ti budou někdy působit i bolest. Ty totiž vnímáš jen přítomnost, kdežto Já vidím i do budoucnosti. Vidíš své záležitosti jakoby pod mikroskopem, zatímco Já se dívám silným dalekohledem. Z těchto důvodů se může lehce stát, že řešení, která se ti dnes zdají velmi dobrá, budou mít zítra katastrofální následky. Mohu také záměrně připustit zmaření tvých plánů proto, abych vyzkoušel tvou víru a důvěru, a tak zvýšil tvé zásluhy. To vše ale neznamená, že propadneš rezignaci či určitému druhu fatalismu a že budeš zanedbávat duchovní věci. Musíš jednat podle těch slov evangelia, která říkají: „Až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme služebníci neužiteční.“ (Luk 17,10). Ve všem musíš vynaložit tolik úsilí, jako by úspěch závisel jen na tobě samotném, a pak mi s pokornou důvěrou řekneš: „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, učinil jsem vše, co bylo v mých lidských silách, ostatní už závisí na Tobě. Ponechávám to na Tvé prozřetelnosti.“ Když ses takto pomodlil, zanech veškerého nepokoje a neklidu a raduj se z míru, podobnému klidné hladině jezera za tichého podzimního večera.

Co se má obětovat?

Jak už jsem řekl, musíš naprosto a bezvýhradně vše ponechat na Mně bez jediné výjimky. Pouze ti, kdo Mi málo věří, dělají výjimky.

DUŠE: svěř ji do Mých rukou, stejně tak svou spásu, stupeň své blaženosti v nebi, svůj pokrok v úsilí o dosažení ctnosti, své chyby, utrpení, potřeby, zkrátka úplně všechno. Jsou lidé, kteří se neustále něčeho bojí, strachují se a postrádají odvahu v duchovním životě. Pokud je to důsledek smrtelného hříchu, pak se není čemu divit. Stav smrtelného hříchu je totiž tak hrozný, že bez ohledu na to, co to stojí, se ho musíš zbavit, jinak se stáváš Mým protivníkem. Proto nelituj žádné námahy a pospíchej co nejrychleji ke Mně a Já ti pomohu. Choď často ke zpovědi, pokud možno každý týden, protože to je ten nejlepší lék. Ba co víc, jestliže máš upřímnou snahu zlepšit svůj život, ani velké chyby nejsou překážkou pro to, aby ses Mi zasvětil, protože právě toto zasvěcení bude tím hlavním prostředkem k tomu, jak se z těchto chyb vyprostit.

Další skupinou lidí jsou ti, kteří sice nehřeší smrtelně, ale přesto jsou neustále sklíčení a deprimovaní z pocitu, že nedělají žádný duchovní pokrok. S tím také nemohu souhlasit. I v tomto případě platí zásada, že člověk musí udělat úplně vše, co mu jeho lidská slabost dovolí a ostatní už ponechat na Mně. Vždyť nebe je jako překrásná zahrada, ve které musí mít zastoupení všechny druhy rostlin. Všichni přece nemohou být cypřiši, liliemi či karafiáty. Své místo zde musí mít například i tymián. Nabídni se přijmout jeho místo. Všechen zmatek, trápení a úzkosti lidí, kteří nehřeší smrtelně, totiž pramení z toho, že se starají více o svoji úctu než o Moji. Ctnost a dokonalost mají dvě stránky – jsou pro tvé dobro a jsou pro Mé dobro. Musíš usilovat o jejich dosažení poctivě a svědomitě, ale nenásilně, protože tak je to pro Mé dobro. Vždyť jsme se již dohodli, že všechny své zájmy odevzdáš do Mé vůle. Nesmíš zapomínat, že práci na tvé dokonalosti dokončím Já mnohem lépe, než bys to dokázal jen ty sám.

TĚLO: Budu pečovat také o tvé zdraví a o tvůj život. I tyto záležitosti Mně musíš svěřit. Já na rozdíl od tebe velmi dobře vím, co je pro tebe nejlepší. O své zdraví pečuj pomocí běžných prostředků. Zbav se veškerého bezdůvodného strachu o své zdraví a tyto starosti zcela přenechej Mně, Přesvědčíš se, že ani lékaři, ani léky nejsou tím, co tě vyléčí, ale že tvé uzdravení přichází z Mých rukou.

RODINA: rodiče, manžel, manželka, děti, sourozenci, příbuzní. Jsou lidé, pro které není těžké se Mi zasvětit, ale zdráhají se svěřit Mi některého člena své rodiny, ke kterému mají zvláštní náklonnost. Jako kdybych Já chtěl uprchnout se vším, co bylo svěřeno Mé Božské dobrotě! To je skutečně ubohá představa o Mně! Tito lidé také někdy říkají, že své vlastní utrpení unesou, ale že nemohou vidět trpět ty, které milují. Myslí si, že zasvěcení se Mně a následné utrpení všech, kdo jsou s nimi nějak spojeni, je v podstatě totéž. Divím se, jak na tento nápad přišli. Opravdové a upřímné odevzdání se Mé osobě nadlehčuje tího křížů, které musí každý nést na tomto světě.

POZEMSKÝ MAJETEK: majetek, zaměstnání, kariéra, domov. Nežádám, aby duše, které Mě milují, se tohoto všeho vzdaly, pokud je nepovolám k řeholnímu životu. Naopak se musí o tyto věci náležitě starat, neboť to tvoří část jejich povinností vyplývajících z jejich postavení. Chci jen, aby všechny starosti přenechaly Mně a přitom se nebály o výsledek, protože jenom Já umím vybrat ty prostředky, které vedou k úspěchu.

DUCHOVNÍ MAJETEK: Víš, že z každého dobrého skutku, který vykonáš ve stavu milosti, a ze všech modliteb, které věnuješ pro klid své duše po smrti, můžeš určitou část obětovat ve prospěch druhých, živých či mrtvých. Chci, abys mi toto vše daroval, abych se vším mohl nakládat tak, jak uznám za vhodné. Vím totiž mnohem lépe než ty, na kterých lidech nejvíce záleží vytvoření Mého Království, kdo potřebuje nejvíce pomoci i u koho tvé zásluhy přinesou nejlepší výsledky. Věnováním části svých zásluh Mi umožníš, abych z nich vyzískal ten největší užitek. Tento tvůj svobodný dar však nijak nebrání tomu, abys podle potřeby obětoval své modlitby za určité osoby jako výraz poslušnosti, milosrdenství či zbožnosti.

Musíš Mi s plnou důvěrou odevzdat vše, co máš, abych s tím mohl nakládat tak, jak Já uznám za vhodné. A ačkoliv nechci, aby ses mi zasvětil ze sobeckých důvodů, časem shledáš, že všechny tvé záležitosti se celkově obrátí k lepšímu, i když občas budu zkoušet tvou důvěru a nechám věci nakrátko vyvinout proti tvému očekávání. Tvé zájmy budou vzkvétat úměrně k horlivosti. kterou budeš věnovat Mým zájmům. Čím více budeš myslet na Mě, tím více budu myslet Já na tebe. Čím více se budeš starat o Mé zájmy, tím více se budu starat Já o tvé zájmy. Čím více budeš pečovat o Mé záležitosti, tím více Já budu pečovat o tvé záležitosti.

Zkus ale, Mé dítě, zajímat se méně o sebe. Jsou lidé, kteří nemyslí na nic jiného než na sebe. Jejich duchovní svět se podobá planetárnímu systému, ve kterém oni zaujímají polohu Slunce a vše ostatní včetně Mých zájmů je jen malými planetkami, obíhajícími kolem nich. Je to špatný astronomický systém, ve kterém je jejich vlastní já středem vesmíru.

Druhá část zasvěcení

Nyní se dostáváme k druhé části zasvěcení. Budeš se starat o Mou čest a o Mé zájmy. Pro tebe to je ta nejdůležitější část, protože se jedná o tvůj závazek, vyplývající z naší smlouvy. Předcházející část se týkala Mě, a jestliže jsem od tebe požadoval, abys odevzdal všechno do Mých rukou, bylo to jen proto, abych mohl bez překážek plnit Svou část smlouvy. Tvým úkolem v naší úmluvě je starat se o Mé duchovní zájmy. Musíš se srdcem i duší oddat jejich plnění, neboť tvá horlivost je měřítkem tvé lásky.

Víš, co jsou Mé zájmy? Mám jen jeden – duše. Ty jsou Mým zájmem, Mým pokladem, Mou láskou. Snažím se, jak už jsem řekl Své služebnici Markétě, „vytvořit Království Mé lásky ve všech srdcích“. V jistém vnějším smyslu se do určité míry rozšířilo mezi katolíky, ale hluboké a opravdové vnitřní Království, v němž Moje lásky a Má přání budou skutečným zákonem pro duše, se zatím ještě dostatečně v lidských srdcích nerozšířilo. Není to proto, že by nebyl dostatek půdy. Mnoho duší je již připraveno pro Mé Království a jejich počet denně roste. Ale je nedostatek apoštolů. Dej Mi srdce zmagnetizované Mým Božským Srdcem a uvidíš, jak rychle zmagnetizuje další duše.

Způsoby apoštolátu

Jak snadné je být Mým apoštolem. Žádné pohlaví, žádný věk, žádný životní stav se nevylučuje. Existuje mnoho způsobů, jak vykonávat tuto apoštolskou činnost.

1. MODLITBA – jako neustálá a naléhavá prosba o rozšíření Mého Království, se kterou se obracíš k Mému Otci, ke Mně, k Mé svaté Matce i k Mým svatým. Pros v kostele, doma, na ulici, během každodenní práce: „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Království Tvé.“ Tuto prosbu opakuj po celý den, desetkrát, dvacetkrát, padesátkrát, stokrát, dvěstěkrát, tolikrát, až se to pro tebe stane zvykem. Vynasnaž se všemi způsoby a prostředky, abys měl tuto modlitbu neustále na mysli. Kdo by se nemohl stát tímto způsobem Mým apoštolem? Jak skutečně nádherný je tento apoštolát vroucích modliteb! Dej Mi určitý počet duší, které neustále vystřelují tyto malé šípy do nebes a řekni Mi, zda se nesetkají s úspěchem! Jsou jako drobné kapičky vody, které se vypařují, stoupají k obloze, tam vytvoří oblaka, aby se nakonec změnily v kapky deště, který zúrodňuje zem.

2. OBĚŤ – na prvním místě oběť v podobě pasivního přijímání. Kolik potíží, těžkostí a trápení, někdy menších, jindy větších, tě potkává každý den, tak jak se to stávalo i Mně, Mé svaté Matce i Mým svatým. Jestliže to vše budeš snášet v tichosti, trpělivě a pokud možno i radostně a nabídneš to vše jako oběť za to, aby mohlo přijít Mé Království, jak bohatý a vzácný apoštolát tím vykonáváš. Kříž má nesmírnou cenu – proto tolik stojí. Bohužel tolik křížů lidé promrhávají a přitom to jsou tak vzácné drahokamy.

Na druhém místě je to pak aktivní oběť v podobě sebezáporu. Snaž se získat návyk neustálého překonávání sebe sama v malých věcech. Je to vynikající duchovní cvičení pro duchovní život. Jdeš po ulici máš velkou chuť se podívat na ten či onen předmět – nedívej se na něj. Máš chuť na tu či onu pochoutku – nedávej si ji. Jsi nespravedlivě obviněn z nějaké maličkosti a tvé mlčení nezpůsobí žádné zlo – tedy mlč. Podobně postupuj v mnoha dalších věcech a všechny tyto malé sebezáporu Mi obětuj, aby mohlo přijít Mé Království. Jestliže ve své šlechetnosti cítíš touhu konat větší oběti, neváhej a učiň to. Uvidíš, jak velké pole působnosti se tu pro tento způsob apoštolátu nabízí. A takovýto apoštolát dokáže úplné divy.

3. DENNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – Někteří lidé říkají, že nemohou učinit nic pro Kristovo Království, protože mají mnoho jiné práce. Jako by nebylo možné proměnit jejich povinnosti v apoštolát tím, že je vykonávají poctivě a dobře! Všechno totiž závisí na tom, s jakým úmyslem se to dělá. Stejný kousek dřeva lze použít jako palivo i jako materiál pro svatý obraz, který bude umístěn na oltáři. Během své každodenní práce se snaž často pozvedat svůj pohled ke Mně a dělat vše radostně z lásky ke Mně, aby se tak tvá práce změnila ve zlaté mince, které uložíš na Můj účet pro vytvoření Mého Království na zemi. Musíš usilovat také o to, aby ses stával den ze dne svatější. Protože čím budeš svatější, tím účinnější bude i tvá práce pro Mou slávu.

4. ŠÍŘENÍ VÍRY – Některý podnik Mého Božského Srdce můžeš rozšiřovat dále, například tím, že tu či onu pobožnost doporučíš k vykonání těm, s nimiž přicházíš častěji do styku. Můžeš se je pokusit přesvědčit, aby se zasvětili Mému Nejsvětějšímu Srdci tak, jako jsi to učinil ty. Možná že pro tebe nebude jednoduché o tom mluvit. Dej mu tedy brožuru nebo knížečku. Rozšiřuj takovou literaturu buď tím, že ji budeš rozdávat nebo že na ni budeš upozorňovat. Kromě toho existuje mnoho jiných způsobů, jak šířit Mé Království. Nemůžeš tedy omlouvat svoji nečinnost nedostatkem možností. Není chvíle, kdy bys nemohl vykonat něco pro Mé Království. Vždyť je tak jednoduché být Mým apoštolem a jak nádherná je to výzva! Celý tvůj život bude naplněn a osvětlen tímto ideálem! Každý tvůj skutek, každá tvá práce ponese počet tohoto apoštolátu – apoštolátu lásky. Všechno, co vykonáš, se promění v poklad milosrdenství. Jak velkou útěchou ti toto bude v hodině smrti, když se ohlédneš zpátky na předcházejících pět, deset, dvacet nebo i více let, na každý ze 365 dnů těchto let, které jsi prožil tímto způsobem.

Odčinění

Toužíš Mě milovat opravdově a upřímně? Láska v sobě zahrnuje dvě věci: zabezpečovat dobro, které naši milovaní postrádají a osvobozovat je od zla, které je utlačuje. Prostřednictvím apoštolátu Mi získáváš dobro, dáváš mi duše, odčiněním Mě osvobozuješ od zla , umýváš Mé Srdce od skvrn, které na Něm byly způsobeny hříchem. Ano, opravdu, jakákoliv urážka může být odčiněna poskytnutím zadostiučinění. A kolik bys Mi mohl dát nejen za své hříchy, ale i za další nesčetné hříchy páchané každý den!

Nechci tě zatěžovat mnohými činnostmi. Denní modlitby, oběti, každodenní práce a nadšené šíření víry, což jsou skvělé způsoby apoštolátu, jsou velmi užitečné a vhodné také jako zadostiučinění, jestliže se konají s tímto úmyslem: „Aby mohlo přijít Tvé Království, odpusť nám naše viny – abys Ty mohl vládnout a na zadostiučinění za chvíle, kdy jsme Tě urazili.“ Tato prosba by měla být neustále na tvých rtech.

Můj život na zemi měl dvojí účel: jeden byl apoštolský, jehož smyslem bylo vytvoření Božího Království a druhý spočíval v Kněžství a Oběti na odčinění hříchů všech lidí. Byl bych rád, kdybys i ty plnil obojí. Doufám že touto pobožností k Mému Nejsvětějšímu Srdci vytvořím z každého přesnou kopii Mne samého, malého Spasitele. Jak nádherná a vznešená věc je to pro tebe!

Závěr

S odvahou kráčej vpřed! Tisíce jiných učinily totéž před tebou. Vyber si nějaký svátek, nejlépe ten nejbližší, který přijde. Do té doby se v tichosti připracuj rozjímáním o těchto myšlenkách. Když nastane tebou vybraný svátek, jdi ke svaté zpovědi, přijmi zbožně svaté přijímání a potom vykonej zasvěcení Mému Božskému Srdci, neboť nenajdeš vhodnější okamžik pro tento úkon než je ten, kdy přebývám ve tvém srdci. Je naprosto nezbytné, aby zasvěcení bylo úplné, protože by se mělo stát tvým životním programem. Aby to bylo pro tebe snazší, je k této brožurce, která obsahuje vše podstatné, také denní úkon zasvěcení. Ještě jednou ti opakuji – neboj se. Nejsi k ničemu ani pod lehkým hříchem zavázán. Chci velkodušnost, šlechetnost a lásku. Žádám po tobě jen to, co je v tvých silách. A ukaž mi někoho, kdo by nebyl schopen toto vykonat.

Nezapomeň úkon zasvěcení denně obnovovat buď doma nebo v kostele, neboť denní obnova je velmi důležitá. Pokud ji nebudeš vykonávat, velmi rychle zapomeneš na její zachovávání. Naopak denním obnovováním zasvěcení jej nezapomeneš ani plnit. Pevně se rozhodni pro tento svatý způsob života a brzy poznáš, jak tvými žilami proudí teplý proud nové životodárné krve.

Na závěr ti dám ještě dvě malé rady. Za prvé – nezapomeň, že Já jsem přítomen ve svatostánku. Úcta prokazovaná Mé podobě Mne samozřejmě velmi těší, ale Moje osoba je mnohem důležitější než Můj obraz. Eucharistie je zvláštním způsobem Má svátost, protože je to svátost lásky. Byl bych proto rád, kdybys Mě přijímal často a denně Mě poctil svou návštěvou. Nemáš představu, jak odměňuji tyto drobné přátelské návštěvy!

Za druhé – pokus se každý den najít trochu času na to, aby sis něco přečetl o pobožnosti k Mému Nejsvětějšímu Srdci a chvilku o tom rozvažoval. Tak budou semena této Božské pobožnosti den po dni zapouštět stále hlubší kořeny ve tvém srdci.

DENNÍ ÚKON ZASVĚCENÍ

Královno nebes, Má nejmilovanější Matko, já /N. N./, ačkoliv jsem plný slabosti a zcela nehodný, povzbuzen laskavým pozváním Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, přeji si úplně se Mu zasvětit. Vědomý si své vlastní ubohosti a nestálosti toužím nabídnout vše skrze tvé mateřské ruce a s důvěrou dítěte ve tvou milující péči prosím o tvou pomoc při plnění těchto mých rozhodnutí.

Nejsvětějšího Srdce Ježíšovo, Králi lásky a dobroty, naplněn poznáním Tvých milostí, dobrovolně a celou svou duší přijímám smlouvu mezi Tebou a mnou. Budu se starat o Tvé zájmy a Ty se budeš starat o mne a o mé zájmy. Ty víš dobře, že získáváš méně než já. Chci, aby vše, co je mé, bylo Tvoje a vkládám vše do Tvých rukou – svou duši, svou spásu, svoji svobodu, svůj vnitřní pokrok, svá přání, své tělo, svůj život i své zdraví; to málo dobrého, co jsem schopen vykonat nebo co druzí Ti za mně nabídnou během mého života či po mé smrti, jestliže Ti tím mohou pomoci; svou rodinu, svůj majetek, svou práci a vše ostatní, neboť Ty jsi Král a můžeš se vším nakládat podle Svého přání. Já za sebe učiním vše, co je v mých silách, a ostatní už ponechám na rozhodnutí Tvému milujícímu Srdci, jakkoliv to pro mě může být i bolestné.

Na oplátku Tě prosím, abych čas, který mi ještě zbývá, nepromarnil a využil co nejlépe. Toužím vykonat něco velkého, něco skutečně velkého pro to, aby mohlo na svět přijít Tvé Království – modlitbou, poctivým plněním svých každodenních povinností, utrpením, které přijímám tady a teď, malými skutky sebezáporu. Přeji si, aby každý okamžik mého života mohl být využit pro šíření a vytvoření Tvého Božského Království. Kéž je Tvá pečeť na všem, co vykonám do konce svého života! Kéž moje poslední slova jsou slova lásky ke Tvému Nejsvětějšímu Srdci!

FLORENTINO ALCANIZ, S. J. je doktor a učitel Filosofické fakulty gregoriánské university v Římě, v současnosti profesor téže fakulty v College Pignatelli v Les Avins v Belgii

Přeloženo z anglického vydání „Personal Consecration to the Sacred Heart“, Florentino Alcaniz, S. J., Dublin 1988.

Vydalo nakladatelství Irish Messenger Publications, 37 Lower Leeson Street, Dublin 2.

Nihil obstat: John Leonard S. J., censor theol. deput.
Imprimi potest: Desmondus, archiep., Dublinen. hib. primas.
Dublin 12.3.1988